در باره ی لغو اعدام

 

 

 

١ـ زندان و اعدام                                             بابک آزاد

٢ـ   "مجارزات اعدام"  : واقعيت ها ؟                  علی جوادی

٣ـ نگاه منصور حکمت به مقوله ی لغو اعدام          ترجمه آلمانی  

  ترجمه انگلیسی برگرفته از سایت www.marxists.org   

http://www.marxists.org/archive/hekmat-mansoor/index.htm

۴ـ نگاه مصطفی صابر به مقوله ی لغو اعدام

۵ـ  اعدام مجازات نيست؛ جنايت است!                  اعظم کم گويان

۶ـ چرا مجازات اعدام بايد لغو شود؟                     آرش کمانگر

۷ـ نگاه آذر ماجدی به مقوله ی لغو اعدام

۸ـ انقلاب، نقطه پايانی بر شرارت دين                     محمد ميعاد