قتل عام تابستان ۶۷

١ـ کشتار تابستان ۶۷                 يرواند آبراهاميان

٢ـ پروژه ی کشتار تابستان ۶۷          حسن پويا

٣ـ مصاحبه ی تلويزيون انترناسيونال با بابک يزدی در مورد کشتار تابستان ۶۷