جمهوری اسلامی اكبر محمدی را اعدام كرد

اینك باید به تبارنامه ی خونین مردم مبارز ایران ، نامی دیگر اضافه كرد٠ اكبر محمدی  پس از ٧ سال زندان و ٩ روز اعتصاب غذا ٬ در زندان اوین كشته شد٠ گفته می شود كه او سكته ی قلبی كرده است ٠ اما چه كسانی با شكنجه و ازار  اَ نهمه بیماری را بر جسم و جان او تحمیل كردند؟ چه كسانی ازرسیدن  دارو و درمان مناسب به او، جلوگیری كردند٠ چه كسانی جوانی سرشار از زندگی را ذره ذره به سوی مرگ سوق دادند؟     روزی كه او دستگیر شد ناراحتی قلبی و كمر درد نداشت ، اینهمه را سران و مسؤلان جمهوری اسلامی به او تحمیل كردند  ٠ اكبر محمدی با درد و شكنجه كناراَ مد اما با جمهوری اسلامی نه ! اینك او رفته است و پیكر او چونان پرچم مقاومتی درراستای تاریخ در اهتزاز است٠

 

كانون خاوران سران و مسؤلان جمهوری اسلامی را قاتل اكبر محمدی می شناسد و خود را در اندوه بزرگ خانواده و یاران اوعمیقا شریك می داند ٠

      كانون خاوران  

www.khavaran.com