احمد باطبی را زنده می خواهیم

 

با مشكلات خود سر گرمیم وبا سكوتمان به  رژیم فاشیستی ایران امكان می دهیم تا بهترین فرزندان مردم را یكی پس از دیگری از میان بر دارد و راه را برای ایجاد گورستانی خاموش هموار سازد ٠ اگر رژیم اسلامی با اعتراضی گسترده و سراسری روبرو می شد آیا باز هم بهمین سادگی دست به كشتار زندانیان سیاسی میزد ؟ رژیم اسلامی ایران  طی سی سال حاكمیت شومش نشان داده كه اگر همه ی مردم ایران هم بمیرند ویا كشته شوند برایش اهمیتی ندارد ٠ تنها وقتی عقب نشینی كرده كه اعتراضات گسترده برایش دردسر ایجاد كرده است٠  امروزیازدهمین روز دستگیری و اعتصاب غذای احمد باطبی است ٠ هشدار پزشك معالج او در بیرون زندان ، حكایت از بیماریهای بسیاری دارد كه شكنجه و زندان برجسم احمد تحمیل كرده است ٠  دیسك كمر دراثر شكنجه، بالا بودن هموگلوبین خون ، خونریزی كلیه ، زخم اثنی عشرو٠٠٠

اكنون ما میتوانیم منتظر بنشینیم و دست روی دست بگذاریم تا احمد نیزچون اكبر محمدی  كشته شود وبعد در سوگش به سوشون بنشینیم وبرایش مراسم بزرگداشت بر پا كنیم ، و نیز می توانیم با سازمان دادن اعتراضات گوناگون به شكلی كه در توانمان هست مانع از كشته شدن احمد باطبی شویم٠

احمد باطبی را زنده می خواهیم ٠ هیچكس نیست كه اگر بخواهد نتواند كاری انجام دهد٠

انسان های َازاده! پیش از آنكه دیر شود واحمد از دست برود ، باید كاری كرد ٠

اعترا ضی را سازمان دهید ، در اعتراضی شركت كنید ، نامه ای به كسی بفرستید ، به جایی فكس یا تلفن بزنید ، فكر كنید و راهی تازه پیدا كنید٠  احمد باطبی ، منوچهر محمدی ، ناصر زرافشان ، ولی الله  فیض مهدوی و صدها زندانی سیاسی دیگر به حمایت ما نیاز دارند َانها را تنها نگذاریم ٠

        www.khavaran.com       

  كانون خاوران