اعدام صدام هم ٬ مثل هر اعدام دیگری محكوم است

 

بامداد روز شنبه٣٠ دسامبر٬ صدام حسین دیكتاتورمعروف ٬ بطور شتابزده ٬ توسط ماموران دولتی دست نشانده به دارآویخته شد٠ در اینكه صدام جنایتكاری بود همچون سران جمهوری اسلامی و بوش و بلركه باید محاكمه می شد ٬ جای بحثی نیست ٠ اما از یك سواعدام پاسخ هیچ جنایتی نیست و خود جنایت دیگری است كه توسط دولتها انجام می گیرد ٠ از سوی دیگر  دستگاهی كه صدام را محاكمه كرد به خاطر اینكه خود از جنایتكاران تشكیل شده و با جنایتكاران دیگرهمدست است ٬ صلاحیت محاكمه ی جنایتكار دیگری را ندارد ٠

اعدام صدام یك فرصت تاریخی را نیز از بین برد ؛ و آن  فرصت محاكمه ی صدام در یك تریبیونال بین المللی بود كه می توانست گذشته ازروشن كردن ابعاد جنایات او ٬ نقش دولتهای غربی و دیگر همپالگیهایش را در جنایاتی كه او انجام داد در برابر افكار عمومی مردم جهان قراردهد ٠

 

كانون خاوران اعدام را قتل عمد ومیراث دوران بربریت انسان می داند و اعدام صدام را مثل هر اعدام دیگری محكوم می كند ٠

 

 

 

                                       كانون خاوران