Welcome to the Website of Kanoone Khavaran

The Organization for the Defense of Political Prisoners of Iran

 

 

 دادخواست

کانون زندانیان سیاسی ایران

كميته بين المللى عليه اعدام

 

کميته بين المللى عليه سنگسار

 
     

زندانی سياسی  آزاد بايد گردد   

 

خاوران تنها گورستان دسته جمعی ايران نيست؛ شناخته ترين آنهاست

 

فرزندان اسپارتاکوس، حدیث بی قراری قلب یاغیان

  

به فرزاد کمانگر

" نگاه کن اسپارتاکوس! این فرزند توست." اسپارتاکوس همه درد و رنج بر صلیب شدن را از خاطر برد چون دانست قلبش زنده است و به آرامی جان سپرد چون دانست بیهوده نبوده همه آن کوشش برای رهایی و آزادی. و ستمگران فکر کردند با صلیب کشیدن همه آن برده گان که برای آزادی جنگیدند دیگر کسی در دنیا از رهایی سخن نخواهدگفت، کسی برای آن کوشش نخواهد کرد. چه افکار بیهوده ای.

قلب اسپارتاکوس به تپیدن خود ادامه داد. در هر گوشه این کره خاکی که ستمی بود کسانی بودند که قلب یاغی و بیقرار شان آرام و قرار برای آنان نمیگذاشت و آرام و قرار را از ستمگران گرفتند. و ایشان با همه یال و کوپالشان خواستند بگویند که دیگر امیدی نیست و چیزی به نام انسانیت وجود ندارد اما، قلبهای یاغی و بیقرار تا توانستند نشان دادند انسانیت زنده است، ثابت کردند که قلب اسپارتاکوس زنده است.

ستمگران یک شکلند. آنانکه با صلیب کشیدن برده گان میخواست بفهماند که دنیا بر مدار ستمگری و بیهودگی میگذرد وچه آنانکه با صندلی الکتریکی و جرثقیل جان انسانها را می ستانند همه یک هدف داشتند و دارند، میخواهند نشان دهند که امید عبث است. زندگی همیشه بر پاشنه ستم و ستمگری میچرخد و آنکه قوی تر است ضعیف را پاره میکند و می خواهند قانون جنگل را بر زندگی انسانها  تعمیم دهند.

یاغیان و بیقراران، آنها که میخوانند: می خواهم نسیمی شوم و"پیام عشق به انسانها" را به همه جای این زمین پهناور ببرم، همه فرزندان اسپارتاکوس، آنها خواستند و میخواهند بفهانند که دنیا یعنی امید، امید به یکی زندگی بهتر. و نشان دادند که زندگی همیشه بر پاشنه ستم و ستمگر نمیچرخد وقتی که کارگران پاریس فریاد برآوردند "زنده باد کمون".  ثابت کردند انسان انسان است و شایسته زیباترین آرزوها وقتی کارگران کاخ زمستانی را در مسکو فتح کردند.

چه زیباست این تلاش. چه شکوهمند است تلاش برای گذشتن از "فراز خاک سرد پست." این نه"همچون یادی دور و لغزان که دست یافتنی تر از همیشه و محکم تر از همیشه در پیش روی انسانها قرار دارد. فرزاد کمانگر آن غول زیباست که بر استوای زمین ایستاده است. حدیث او، حدیث همه انسانهای یاغی و بیقرار است حدیث همه فرزندان اسپارتاکوس است.

 

" نگاه کن اسپارتاکوس! این فرزند توست."

 

یاشار سهندی

31 دسامبر 2008