Welcome to the Website of Kanoone Khavaran

The Organization for the Defense of Political Prisoners of Iran

 

 

 دادخواست

کانون زندانیان سیاسی ایران

كميته بين المللى عليه اعدام

 

کميته بين المللى عليه سنگسار

 
     

زندانی سياسی  آزاد بايد گردد   

 

خاوران تنها گورستان دسته جمعی ايران نيست؛ شناخته ترين آنهاست

 

بزرگداشت فرزاد، اعتراض گسترده به حکم اعدام او است

 

خبر را تا کنون خوانده و یا شنیده اید۰ فرزاد کمانگر، معلم مبارز زندانی هر لحظه ممکن است اعدام شود۰

اکنون می شود سکوت کرد و منتظر ماند تا جمهوری اسلامی جنایتی دیگر مرتکب شود ، آنگاه  دربزرگداشت فرزاد مراسم با شکوهی برگذار کرد! اما بزرگداشت فرزاد اعتراض گسترده به حکم اعدام اواست

انسانهای آزادیخواه !

چشمان نگران مادر هفتاد ساله ی فرزاد به  اعتراض ما نسبت به حکم اعدام فرزندش دوخته شده است.

هر صدای پایی برای فرزاد میتواند مفهوم نزدیک شدن آخرین دقایق زندگیش باشد.

رژیمی خونریز در فضای خفقان بار ایران مترصد فرصت مناسبی است تا قلب بزرگ فرزاد را از طپش بیندازد۰ به هر صورتی که می توانید به حکم اعدام فرزاد اعتراض کنید ۰ اعتراض گسترده ی ما میتواند موجب لغو حکم اعدام فرزاد شود۰

 

کانون خاوران

www.khavaran.com