Welcome to the Website of Kanoone Khavaran

The Organization for the Defense of Political Prisoners of Iran

 

 

دادگاه دهه ی خونین

کانون زندانیان سیاسی ایران

كميته بين المللى عليه اعدام

مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی

کميته بين المللى عليه سنگسار

 
     

زندانی سياسی  آزاد بايد گردد   

 

خاوران تنها گورستان دسته جمعی ايران نيست؛ شناخته ترين آنهاست

 

اعتراض گسترده می تواند مانع اعدام حبیب الله لطیفی شود

خبر را تا کنون خوانده و یا شنیده اید: جمهوری اسلامی می خواهد حبیب الله لطیفی دانشجوی مبارز را پس ازنزدیک به ۴ سال اسارت، روز یکشنبه ۲۶ دسامبر اعدام کند۔

فرصت تنگ است۔ رژیم آگاهانه زمانی را انتخاب کرده است که مردم در بیشتر کشورهای غربی در تعطیلات کریسمس به سرمی برند۔ اما این موضوع به هیچ وجه نباید ما را از تلاش در جهت لغو حکم اعدام حبیب باز دارد۔

انسانهای آزادیخواه!

اعدام قتل عمد دولتی است و جمهوری اسلامی رژیم قاتلان است۔ به هر طریقی که می توانید نسبت به حکم اعدام حبیب اعتراض کنید۔

اعتراض گسترده می تواند مانه اعدام حبیب الله لطیفی شود۔

کانون خاوران

www.khavaran.com