كانون خاوران و جبهه ی سوم

 

در برابر دو قطب ارتجاعی و تروریستی جهانی یعنی  میلیتاریسم دولتی آمریكا و همپالگیهایش از یک طرف وجمهوری اسلامی ( به عنوان نماینده و ستون اصلی اسلام سیاسی )  از طرف دیگر،  جبهه ای از انسانهای مترقی ٬ آزادیخواه ٬ ضد جنگ ٬ مخالف اعدام وشكنجه٬ مخالف آپارتاید جنسی، مخالف زندان  و ٠٠٠ تشکیل شده است۔

كانون خاوران خود را به پیشروترین  عضو این جبهه متعلق میداند و از برنامه های آن پشتیبانی می كند٠

 

 

 

كانون خاوران

www.khavaran.com