" باشد تا خاموش نشود مشعل فریادهای آزادیخواهی"

رسا بامداد

جلد اول کتاب "تاریخ زنده" در 400 صفحه که به رشته تحریر در آمده و منتشر شده است، حقایقی است از زندانهای زنان در جمهوری اسلامی ایران. حقایقی است از مبارزه زنان و مقاومتی پیگیر برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران با قلم فریبا مرزبان نویسنده، روزنامه نگار و منتقد.

در کتاب می خوانیم که چگونه نویسنده بارها، از سوی مامورین حکومتی تعقیب و بازداشت شده است و در هیجده سالگی زندان را تجربه می کند و با وجود اینکه در طی سالها، هشت سال از زندگی خویش را در زندانهای مختلف سپری کرده و سرانجام پس از 23 سال درگیری و ناامنی از کشور خارج شده است.

نگارنده برای نگارش این کتاب از توان حرفه ای خود بهره جسته و ضمن توصیف دقایق و گذران زندگی زندانیان و حقایقِ عرصه مبارزه  با دیدی، کاملاً منتقدانه به سالهایی که در آن درگیر مبارزه و رویارویی مستقیم با رژیم جمهوری اسلامی ایران بوده است، نگاه کرده و کوشیده است ابعاد مختلف مبارزه زنان را  بازبینی  کند و  از مجموع خاطرات خود، آیینه ای می سازد و تجربه های خویش را در آن جای می دهد.

 او می نویسد:" به آن فکر نیفتادم که غمنامه و تراژدی بنویسم. نوشتم با احترام به همه جان باخته گان  راه آزادی. آنچه نوشته ام همه اسرار من است که سالها با خون بر پرده ذهنم نقش بسته و اینک در قالب کلمات پیش روی شماست. نوشتم تا گوشه ای از نخستین روزهای انقلاب 1357 و از مجموعه وقایع درون زندان تا به بعد را زنده نگاه دارم. نوشتم تا از یاد نبرم با ما چه کردند و چه بر سر ما رفت."

 

نویسنده به مشکلات  و کمبود امکانات چاپ کتاب، توزیع و بخش مالی و تامین هزینه های مورد نیازِ نگارش و بخش اجرایی کار اشاره ننموده است و این در صورتی است که می دانیم نویسندگان و خاطره نویسان در این قسمت، دارای مشکلات عدیده ای هستند.  

" باشد تا خاموش نشود مشعل فریادهای آزادیخواهی"

 

محل توزیع: کتابفروشی ها، فرهنگسراها و مراکز  معتبر.

              ای میل                              fm_publisher@yahoo.com