"خاوران" از بين بردنى نيست

جمهورى اسلامى بار ديگر به صرافت از بين بردن گورستان مشهور خاوران افتاده است. ميخواهند تحت عنوان تبديل آن به گورستان عمومى، اين جايگاه تاريخى، اين سند جنايتشان را دستکارى کنند و تغيير دهند. خاوران محل دفن هزاران تن از عزيزان مردم است که در زندانهاى سياسى به دست جلادان حاکم وحشيانه نابود شدند. روشن است که خاوران تنها محل دفن قربانيان اين حکومت نيست اما شناخته شده ترين و مشهورترين آنهاست. خاوران سند جنايتى بزرگ و غير قابل تصور در تاريخ بشريت است که با جنايات جلادان شناخته شده تاريخ بشر نظير رژيمهاى پينوشه و هيتلر و فرانکو و امثال آنها برابرى ميکند. اينکه حکومت اسلامى سرمايه داران چندين بار تلاش کرده است خاوران را از صحنه پاک کند، خود گوياى وحشت اين حکومت از جريان زنده و گسترش يابنده انقلاب مردمى است که براى به زير کشيدن اين منفور ترين و خونخوارترين ماشين جنايت پا به ميدان گذارده اند. خاوران از بين بردنى نيست. همانگونه که حکومت پينوشه با به اقيانوس انداختن زندانيان سياسى نتوانست آثار جنايات خودرا در انظار بشريت مخفى کند، همانطور که هيتلر با خاکستر کردن اجساد صدها هزار تن يهوديان و کمونيستها و رهبران کارگرى نيز قادر نشد جناياتش را لاپوشانى کند، اين حکومت نيز بهيچوجه قادر به پاک کردن آثار جنايات بى حد و حصر خود نيست و نخواهد بود. ميليونها نفر از مردم ايران شاهدان زنده جنايات دهشتناک اين حکومت هستند. خاوران را نيز اين مردم در سينه تاريخ ثبت کرده اند و در عين حال بارها با چنگ و دندان مانع نابود کردن آن شده اند. اين بار نيز همين مردم گورستان خاوران را از گزند اين جلادان حفظ خواهند کرد. جمهورى اسلامى نبايد تحت هيچ عنوانى به اين گورستان دست بزند. اين گورستان همانگونه که هست، همانگونه که بوده است همچون همه آثار باز مانده از تاريخ بايد حفظ شود و در معرض ديد نسلهاى بشرى قرار گيرد.

حزب کمونيست کارگرى ايران همه مردم و همه سازمانهاى انسان دوست در ايران و در سطح جهان را عليه هرگونه تغيير در گورستان خاوران به اعتراض فرا ميخواند. بايد جنبشى بين المللى عليه از بين بردن خاوران براه انداخت. خانواده هاى جانباختگان، بايد در صف مقدم اين اعتراض توجه جهانيان را به ابعاد جنايتى که در خاوران و گورستانهاى ديگر دفن شده است جلب کنند. خاوران محل اعتراض، ميعادگاه آزاديخواهان، پاتوق انقلاب ميليونى مردم عليه حاکمين خواهد بود. اعتراض يکپارچه همه ما مردم اين تلاش حاکمين اسلامى را به يک رسوايى و شکست سياسى براى آنها تبديل خواهد کرد.

مرگ بر جمهورى اسلامى

زنده باد آزادى زنده باد برابرى

زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب کمونيست کارگرى ايران

٥ شهريور ١٣٨٤ - ٢٧ اوت ٢٠٠٥