٢٤ آبانماه ١٣٨٥

نامه زندانيان اوين در رابطه با درگيري در زندان

 

 

يك باند از اراذل و اوباش رجايي شهر و جاهاي ديگر به قسمت كارگري ٣٥٠ ظرف سه روز گذشته منتقل شدند و سر كرده اين باند فرد شرور و بد سابقه اي به نام سيد جليل غريب كه با اسماعيل افتخاري (اسماعيل تير زن) كه از قبل در بند ٣٥٠ بوده است براي اقدامات خود با هم هماهنگ شدند. ظرف سه روز گذشته به انحاي مختلف غريب و نوچه ها و دارو دسته هاي غريب ايجاد تنش و درگيري كردند كه زندانيان سياسي متقابلا كوشيدند از ورود به تنش و دادن بهانه به حضرات جلوگيري كنند.

 

روز دوشنبه رئيس بند ٣٥٠ (حيدرلو) به وسيله زندانيان سياسي دعوت شد كه جلسه اي بگذارند و مسايل را با او در ميان بگذارند او قول داد مساله را حل و فصل كند اما ظاهرا توانايي و يا تمايل به اين كار را ندارد. صبح سه شنبه مامورين براي بردن سعيد شاه قلعه، يكي از زندانيان سياسي، به بند انفرادي وارد بند شدند. زرافشان براي پيگيري دليل انتقال به دفتر رئيس بند ٣٥٠ رفت و درآنجا در خود دفتر رئيس بند، مورد حمله جليل غريب و همدستان او قرار گرفت كه منجر به درگيری او و ساير زندانيان سياسي با اوباشان مزبور شد. در اين ماجرا يكي از زندانيان سياسي به نام هاشم شاهين نيا مجروح شد. پس از اين ماجرا دو معاون زندان (سياه پور و جواد مومني و سرپرست حفاظت وزارت اطلاعات و كارمندان او و چند نفر ديگر به بند آمدند و زندانيان سياسي مسايل خود را با آنها در ميان گذاشتند ولي نامبردگان توانايي و يا تمايل به اقدامات لازم در اين زمينه را از خود نشان ندادند. جليل غريب سر كرده اراذل مدعي است كه به كيان پور معاون جديد الورود در زندان پشتگرم است و دستورات او را اجرا ميكند.

 

نظر به اينكه رابطه زندانيان سياسي در اين سه ماه با رئيس زندان رابطه اي مبتني بر احترام متقابل و بدون مشكل بوده است، زندانيان سياسي منتظرند تا با رياست زندان اوين  ملاقات كنند و ببينند آيا مشكل در خود اوين قابل حل است يا نه. ولي طي دو روز گذشته بدليل غيبت رياست زندان و درگيریهاي كاري او در خارج موفق به مذاكره با نامبرده براي اخذ تصميم در مورد وضعيت خود نشدند و در حال حاضر منتظر ملاقات با نامبرده هستند تا حجت را بر مسئولين زندان تمام كرده و بتوانند در مورد خود تصميم بگیرند.

 

زندان اوین

٢٤ آبانماه ١٣٨٥

(١٥ نوامبر ٢٠٠٦)