پیام كانون خاواران

 

به مناسبت برگزاری یادمان رفعت دانش در تورنتو

 

می دانست سرطان دارد ٠ می دانست كه این بیماری می تواند هر لحظه طومار زندگیش را در هم به پیچد٠ می دانست كه امروز ممكن است آخرین روز زندگیش باشد٠ اما مگر آن كس كه سرطان ندارد می تواند تضمین كند كه فردا زنده خواهد بود؟

 به راستی چه چیز زندگی اهمیت بیشتری دارد ؟ كمیت و یا كیفیت آن ؟ می توان ١٠٠ سال نفس كشید و اسم آنرا زندگی كردن گذاشت ٬ بی آنكه سنگی بر سنگی دیگر گذاشته باشی٠ می توان زندگی كوتاه داشت و در همین زمان كوتاه در زندگی بسیاری تاثیر مثبت گذاشت٠

رفعت دانش در سال ۵٩ در ارتباط با سازمان رزمندگان فعالیت می كرد و بعد به اتحاد مبارزان كمونیست پیوست ٠

در سال ٦٠ كه رژیم جمهوری اسلامی برای دستگیری اعضاء و هواداران جریانهای فعال سیاسی نیروی زیادی را بسیج كرده بود و مبارزان بسیاری سرگردان در جستجوی مكان امنی بودند ٬ او با توجه به شخصیت اجتماعی و ارتباطات گسترده ای كه داشت ٬ در آن شرایط هولناك برای تعدادی از مبارزان پناهگاهی امن تدارك دید٠

او همچنین برای دختر مبارزی كه در دوران بازداشت در اثر تجاوز پاسداران جور و جهل حامله شده بود و نمی توانست رنجش را با خانواده اش در میان بگذارد ٬ با كوشش بسیار پزشكی را برای كورتاژ پیدا كرد ٠         

رفعت دانش انسانی سوسیالیست و در جستجوی كیفیت زندگی بود٠ باوجودیكه می دانست سرطان دارد ولی پرشور وفعال نسبت به توانش می كوشید به زندگیش معنی بدهد٠

وقتی در اثر شدت بیماری خانه نشین شد٬ كتابی از تسلیمه ی نسرین به نام بازی برگشت را به فارسی برگرداند ٠

 آنگاه كه  سازمان دفاع از زندانیان سیاسی ایران شكل گرفت ٬ رفعت از اولین كسانی بود كه دست یاری به سوی ان دراز كرد و تا ا خرین روزهای زندگی اش به همیاری ادامه داد ٠

در تابستان ١٩٩٦ هنگامی كه سازمان دفاع از زندانیان سیاسی ایران ٬ برای اولین بار دركانادا یادمان زندانیان سیاسی قتل عام شده در تابستان ٦٧ را بر گزار می كرد ٬

رفعت به تورنتو امد تا در اجرای آن برنامه سهمی به عهده گیرد و به د ین سان او مجری برگزاری اولین یادمان ٦٧ در كانادا شد٠

رفعت كه می دانست با هیچ بهایی نمیتوان عمر خرید و زمان را به عقب برگرداند ٬ بر خلاف كسانی كه  در شرایط مشابه زانوی غم به بغل می گیرند و بدین ترتیب  لحظات اخر را جلو می اندازند٬  می كوشید ضمن پذیرفتن واقعیت  ازهمان مدتی كه در اختیارش هست به خوبی استفاده كند ٠ او در این زمینه چنان با تسلط زندگی می كرد كه كسانی كه اورا نمی شناختند ٬ نمی توانستند حتی  حدس بزنند كه این انسان پر شور و درگیر مبارزه با جور و جهل و جمهوری اسلامی ٬ در درون نیز با بیماری سرطان در ستیز است و این بخش شاید شاهكار زندگیش باشد

رفعت در مونترال یكی از فعالان جنبش زنان ٬ از بنیاگذاران كتابخانه ی نیما   وعضوموثر بسیاری از فعالیتهای سیاسی اجتماعی شهر بود و به همت او و یارانی دیگر٬ یادمان ٦٧ هر سال دران شهر برگزارمی شد٠

وقتی تابستان امسال ٬ كانون خاواران با همیاری انجمن فرهنگی ایرانیان اتاوا٬ یادمان ٦٧ را در اتاوا بر گزار كرد ٬ رفعت با حالتی بیمار خود را به اتاوا رساند تا دراخرین برنامه ی یادمان ٦٧ در زندگیش حضور داشته باشد٠

اینك  رفعت ٬ جاری جاودان در رویش فردا است وا گر چه  دیگر در میان ما نیست اما در هر حركت كانون خاوران در كنار ما است ٠  یادش گرامی باد ٠

 

 کانون خاوران

۱۷ دسامبر ۲۰۰۶

www.khavaran.com

 

‎ًٌٍ