Welcome to the Website of Kanoone Khavaran

The Organization for the Defense of Political Prisoners of Iran

 

 

دادگاه دهه ی خونین

کانون زندانیان سیاسی ایران

كميته بين المللى عليه اعدام

مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی

کميته بين المللى عليه سنگسار

 
     

زندانی سياسی  آزاد بايد گردد   

 

خاوران تنها گورستان دسته جمعی ايران نيست؛ شناخته ترين آنهاست

 

قتل عام تابستان 67، بیست و چهارساله شد

 (1 )

در تابستان 67، به دنبال شکست جنگ هشت ساله با عراق، جلادان جمهوری اسلامی به فرمان خمینی و با موافقت کامل سران و مسئولان رژیم اسلامی ایران، در یورشی وحشیانه به زندان ها، هزاران تن از زندانیان سیاسی مجاهد، کمونیست و چپ را که بسیاری از آنها دوران محکومیت شان به سر آمده بود، در کمتر از دو ماه قتل عام کردند. با این خیال که از آن پس ایران به گورستا نی خاموش تبدیل خواهد شد.

بیست و چهار سال پس از آن جنایت کم نظیر ، به یمن افشاگریهای خا نواده های زندانیان سیاسی و برآمد جنبش مردم، همان سران و مسئولانی که در سال 67 با تأیید آن جنایت رجزخوانی می کردند تا موضع خود را در قدرت مستحکم کنند، امروز با شیادی و فریبکارانه می کوشند دستانِ آلوده ی خود را بی خبر و بی نقش در آن جنایت بزرگ جلوه دهند.

بی گمان در چشم انداز فردا، جنبش اعتراضی مردم، اعترافات صریحی را به سران و مسئولان جنایتکار جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد.

کمیته ی برگزاری یادمان قتل عام زندانیان سیاسی ایران در تابستان 67، بر آن است که با همیاری انسان های آزادیخواه، شبی را در بزرگداشت یاد و خاطره ی زنان و مردان دریا دلی که بوسه بر کاکل خورشید زدند و جانشان را نثار کردند تا انسان یارِ انسان شود و زندگی مجال شکفتن پیدا کند، زیبا و با شکوه برگزار کنند.

سخنران مهمان :  پیام اخوان

زمان شنبه 8 سپتامبر  - مکان و جزییات برنامه در آینده اعلام می شود

کانون خاوران
حقوق بشر و دمکراسی برای ایران
و کمیته ی همبستگی با مادران جانباختگان در ایران