Welcome to the Website of Kanoone Khavaran

The Organization for the Defense of Political Prisoners of Iran

 

 

 دادخواست

کانون زندانیان سیاسی ایران

كميته بين المللى عليه اعدام

 

کميته بين المللى عليه سنگسار

 
     

زندانی سياسی  آزاد بايد گردد   

 

خاوران تنها گورستان دسته جمعی ايران نيست؛ شناخته ترين آنهاست

 تهاجم وحشیانه ی نیروهای سرکوبگر دولت عراق به اعضای سازمان مجاهدین، مستقر در پایگاه اشرف ، عملی جنایتکارانه و محکوم است

 

بر اساس  گزارش منتشر شده توسط دبیرخانه ی شورای ملی مقاومت ،بعد ازظهر روزسه شنبه ششم مرداد، صدها تن از نیروهای ارتش وپلیس عراق، به دستور نوری المالکی،  نخست وزیر ا ین کشور ، پایگاه اشرف، محل استقراراعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق درعراق را ، مورد حمله قرار دادند. نیروهای عراقی پس از تخریب در ورودی پایگاه ، به وسیله لودر، با پرتاب گاز اشک آور، و با توسل به زور وارد پایگاه شدند و با باتون، به جان مجاهدین افتاده ووحشیانه به ضرب و شتم آنان پرداختند. یورش به این پایگاه و تخریب ورودیها و حصارآن وضرب و شتم مجاهدین ، به قصد تصرف کامل این پایگاه ، روز بعد نیز ادامه یافت                     

دراثر تهاجم نیروهای سرکوبگر عراقی، بیش از سیصدتن از مجاهدین زخمی شده اند که حال بیست تن از آنان وخیم اعلام شده است. ده ها تن دیگر نیزتوسط نیروهای عراقی  دستگیر شده اند. در این تهاجم هفت نفر از مجاهدین  در اثر تیر اندازی نیروهای عراقی، کشته شده اند.

کانون خاوران ، حمله نظامی به پایگاه اشرف را شدیدا محکوم می کند و خواستار دخالت کمیساریای پناهندگان سازمان ملل برای پایان دادن به درگیری و ملزم نمودن دولت عراق به رعایت قوانین بین المللی در مورد اهالی آن است.

ما هم چنین خواستار فراهم نمودن شرائط حضور صلیب سرخ بین المللی برای تامین نیازهای اولیه ساکنان قرارگاه اشرف اعم از داروئی و غذائی هستیم. تامین نیاز های اولیه ساکنان این قرارگاه با توجه به وجود صد ها نفر مجروح برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی از اولویت برخوردار است.

 

اکنون سرنوشت هزاران انسان ساکن قرارگاه اشرف نامعلوم است. سازمان ها و نهادهای بین المللی  مدافع حقوق بشر، وظیفه دارند هرچه زودتر به این مساله رسیدگی نمایند. مساله مجاهدین و پایگاه آنان در عراق، باید به نحوی حل شودکه مجاهدین از حق انتخاب محل زندگی واز حق پناهندگی برخوردار باشند وجان وزندگی یکایک آن ها تضمین شود.

ده ها تن ازمجاهدین توسط نیروهای عراقی دستگیر وبه محل نامعلومی منتقل شده اند. دربده بستان های میان دولتهای ارتجاعی ایران و عراق ، خطر استردادآنان به رژیم اسلامی اسلامی ایران وجود دارد! کانون خاوران خواستار آن است که تمام مجاهدین دستگیر شده ، بدون هیچگونه قید و شرطی فوراً آزاد شوند.

                                                               

کانون خاوران

www.khavaran.com