Welcome to the Website of Kanoone Khavaran

The Organization for the Defense of Political Prisoners of Iran

 

 

 دادخواست

کانون زندانیان سیاسی ایران

كميته بين المللى عليه اعدام

 

کميته بين المللى عليه سنگسار

 
     

زندانی سياسی  آزاد بايد گردد   

 

خاوران تنها گورستان دسته جمعی ايران نيست؛ شناخته ترين آنهاست

آرشيو فيلم هاى مربوط به تجاوز در زندانهاى رژيم اسلامى

فیلم؛ ابراهيم شريفى از شکنجه و تجاوز جنسی میگوید
شکنجه و تجاوز در زندان: مریم صبری
گزارش جديدى از شکنجه و تجاوز در زندان: مریم صبری
سخنان اردشیر یک قربانی دیگر تجاوز جنسی
فيلمى از يکى از قربانيان تجاوز در زندان های!
صحبتهای مینو زن زندانی درباره آزار جنسى و جنایات در زندانها
آزار جنسی زندانيان
*مصاحبه با كتايون آذرى يكى دیگر از از زندانيان سياسى كه در زندان رژیم اسلامی به او تجاوز جنسى شده است
گزارش تجاوز در شکنجه گاه کهریزک
مصاحبه آذر آل كنعان
گزارش تجاوز در زندان اوین: مارینا نعمت
گزارش تجاوز جنسی: مصاحبه مهناز اجوداني
وضعیت جوانی که در زندان به او تجاوز شده
مصاحبه هايى در مورد تجاوز جنسى در زندانها