كانون خاوران  در بزرگداشت

پوران بازرگان برگزار می كند

 

 

 كانون خاوران در بزرگداشت پوران بازرگان  زنی انترناسیونالیست، پیشرو و سوسیالیست كه چهل و پنج سال در راه رهایی و آزادی انسان  مبارزه كرد ٬ برگزار می كند٠

 

زمان :  شنبه ١٤ آپریل  ٢٠٠٧ ٬ ساعت ۶:۳۰  تا ۸:۳۰ عصر

مكان :  ۵١٠٠ خیابان یانگ

 

(North York Civic Centre Room # 1)

 

در این برنامه فیلمی از مبارزات مادران میدان مایو (مادران مبارزان سر به نیست شده ی  آرژانتین ) نمایش داده خواهد شد٠

 

كانون خاوران

www.khavaran.com