Welcome to the Website of Kanoone Khavaran

The Organization for the Defense of Political Prisoners of Iran

 

 

دادگاه دهه ی خونین

کانون زندانیان سیاسی ایران

كميته بين المللى عليه اعدام

مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی

کميته بين المللى عليه سنگسار

 
     

زندانی سياسی  آزاد بايد گردد   

 

خاوران تنها گورستان دسته جمعی ايران نيست؛ شناخته ترين آنهاست

یاد نگار تابستان 67 شماره ی (1)

در تابستان 67، به دنبال شکست جنگ هشت ساله با عراق، جلادان جمهوری اسلامی به فرمان خمینی و با موافقت سران و مسئولان رژیم اسلامی ایران، در یورشی وحشیانه به زندان ها، هزاران تن از زندانیان سیاسی مجاهد، کمونیست و چپ را که بسیاری از آنها دوران محکومیت شان به سر آمده بود، در کمتر از دو ماه قتل عام کردند. با این خیال که از آن پس ایران به گورستانی خاموش تبدیل خواهد شد.

بیست و سه سال پس از آن جنایت کم نظیر ، به یمن برآمد جنبش مردم، همان سران و مسئولانی که در سال 67 با تأیید آن جنایت رجزخوانی می کردندتا موضع خود را در قدرت مستحکم کنند، امروز با شیادی و فریبکارانه می کوشند دستانِ آلوده ی خود را بی خبر و بی نقش در آن جنایت، بزرگ جلوه دهند.

بی گمان در چشم انداز فردا، جنبش اعتراضی مردم، اعترافات صریحی را به سران و مسئولان جنایتکار جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد.

کمیته ی برگزاری یادمان قتل عام زندانیان سیاسی ایران در تابستان 67 بر آن است که با همیاری انسان های آزادیخواه، شبی را در بزرگداشت یاد و خاطره ی زنان و مردانی که بوسه بر کاکل خورشید زدند و خاکستر جانشان را نثار آن کردند تا انسان یارِ انسان شود و زندگی مجال شکفتن پیدا کند زیبا و با شکوه برگزار کنند.

 

تا نگویند که از یاد فراموشانند.