لینک یوتیوب فیلم های برنامه یادمان 67 در مونترال

معرفی برنامه توسط مهرداد امیری و پسام کمیته توسط احمد از فعالین کمیته ی یادمان

https://www.youtube.com/watch?v=T4xtgfElFTc&feature=youtu.be

سخنرانی حسن پویا

https://www.youtube.com/watch?v=Lgjr5_xgmMA&feature=youtu.be

 

سخنرانی محسن ابراهیمی

https://www.youtube.com/watch?v=btXLCvrwKNM&feature=youtu.be

 

مژده ارسی

https://www.youtube.com/watch?v=uZilfvx_NQk&feature=youtu.be